රාජගිරිය අවට දැඩි රථවාහන තදබදයක්

රාජගිරිය අවට දැඩි රථවාහන තදබදයක් ඇතිවී තිබේ.

ඒ අන්තර්විශ්වවිද්‍යාල ශිෂ්‍ය බලමණ්ඩලයේ සයිටම් විරෝධී පා ගමනක් හේතුවෙනි.