උදාගම්මාන දසදහසේ ව්‍යාපෘතිය නුදුරේදීම

උදාගම්මාන දසදහසේ ව්‍යාපෘතිය නුදුරේදීම ග‌ෙන ඒමට බලාප‌ොර‌ොත්තු වන බව සජිත් ප්‍ර‌ේමදාස මහතා පවසයි.

ඔහු ‌මේ බව සඳහන් කළ‌ේ, සාලියමාලපුර ආදර්ශ ගම්මානය විවෘත කිරිමේ උත්සවයට එක්ව‌ෙමිනි.