රැකියා විරහිත උපාධිධාරීන් අදියර හතරක් යටතේ රැකියා සඳහා බඳවා ගැනීමට කටයුතු කරනවා

රැකියා විරහිත උපාධිධාරීන් අදියර හතරක් යටතේ රැකියා සඳහා බඳවා ගැනීමට කටයුතු කරන බව රාජ්‍ය පරිපාලන, කළමනාකරණ සහ නීතිය හා සාමය පිළිබඳ අමාත්‍ය රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මහතා පවසයි.

කිසිම පක්ෂ භේදයකින් තොරව බඳවා ගැනීම් සිදු කරනවා. පළමු අදියර දෙකේ දී 20,000ක් බඳවා ගැනීමට කටයුතු කරන බව අමාත්‍යවරයා සඳහන් කළේ, අද (07) පාර්ලිමේන්තුවේ දී වාචික ප්‍රශ්නයකට පිළිතුරු ලබාදෙමිනි.

ශ්‍රී ලංකාවේ උපාධිධාරීන් විශාල ප්‍රමාණයක් රැකියා අපේක්ෂාවෙන් සිටින බව දන්නා බවත් තහවුරු වූ පුරප්පාඩු සඳහා ආබාධ සහිත උපාධිධාරීන් සියයට 03%ක් ඇතුළත් වන ලෙස අදියර වශයෙන් 2018 සහ 2019 වර්ෂයේ පුහුණුවට කැඳවීමට කටයුතු කෙරේ. දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාල, ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල මඟින් සිදු කරන සම්මුඛ පරීක්ෂණ මඟින් තෝරාගැනීම සිදු කරනු ලැබේ.

පවතින සංවර්ධන නිලධාරී පුරප්පාඩු සඳහා අදියර ගත පදනම මත 2018 වසරේ පළමු අදියර වශයෙන් උපාධිධාරීන් 5000ක් ද දෙවැනි අඳියර යටතේ උපාධිධාරීන් 15,000ක් ද තුන සහ හතර අදියර යටතේ 2019 වසරේ දී ද උපාධිධාරීන් පුහුණුවීමට කැඳවීමට නියමිත බවද අමාත්‍යවරයා පැවසී ය.