දුම්රිය වැඩ වර්ජනයක

දුම්රිය රියදුරන්, නියාමකවරුන්, පාලකවරුන් සහ ස්ථානාධිපතිවරුන් හදිසි වැඩ වර්ජනයක ආරම්භ කළ බව දුම්රිය වෘත්තීය සමිති පවසයි.

වැටුප් ගැටළුවක් මුල්කර ගනිමින් ම‌ෙම වර්ජනයක ආරම්භ කළ බවයි වාර්තා වන්න‌ේ.