වැලිකඩ බන්ධනාගාරයේ වහලයක් මත නැගී කාන්තා රැඳවියන් පිරිසක් විරෝධතාවක

වැලිකඩ බන්ධනාගාරයේ වහලක් මත නැගී කාන්තා රැඳවියන් පිරිසක් විරෝධතාවක නිරතවන බව පොලිසිය සදහන් කරයි.

අද (13) උදෑසන සිට මොවුන් විරෝධතාවයේ නිරතව සිටින බව වාර්තා වේ.