ලෝටස් පාර තාවකාලිකව වසා දමයි

කොළඹ ලෝටස් පාර තාවකාලිකව වසා දමා ඇති බවට වාර්තා ව‌ෙයි.

ඒ විරෝධතාවක් හේතුවෙන් බවයි සඳහන් වන්න‌ේ.