විදේශ සංචාරකයන්ට බදු ආපසු ගෙවීමට විශේෂ කවුන්ටරයක් අද සිට

ශ්‍රී ලංකාවේ සංචාරය කරන විදේශ සංචාරකයන්ට වැට් බදු අයකරනු ලබන භාණ්ඩ මිලදී ගත් විට එම භාණ්ඩ සඳහා අයකරනු ලබන 15% ක වැට් බද්ද රටින් බැහැර යන විට ඔවුන් හට ආපසු ගෙවීම අද දින (11) සිට අාරමිභ කෙරේ.

මේ සඳහා වන විශේෂ කවුළුවක් කටුනායක බණ්ඩාරනායක ජාත්‍යන්තර ගුවන්තොටුපලේ පිටවීමේ පර්යන්තයේදී මුදල් හා ජනමාධ්‍ය අමාත්‍ය මංගල සමරවීර මැතිතුමා විසින් විවෘත කරනු ලැබේ.