කෑගල්ල දිස්ත්‍රික්කයෙන් දේශීය අලවර්ග ප්‍රදර්ශනයට

කෑගල්ල දිස්ත්‍රික්කය තුළ වගාකරන දේශීය අල වර්ග 68 කින් යුක්ත දේශීය අලවර්ග ප්‍රදර්ශනයක් පැවැත්වීමට ඉදිරියේ දී කටයුතු කරන බව කෑගල්ල දිස්ත්‍රික් ලේකම් චන්ද්‍රසිරි බණ්ඩාර මහතා සඳහන් කරයි.