ශ්‍රී ලංකාව සහ හොංකොං රාජ්‍ය අතර දැන් පැවැත්වෙන ප්‍රථම ආසියානු අභියෝගතා වොලිබෝල් කුසලානයේ ප්‍රථම තරඟය – සියත ටීවී තුලින්

ශ්‍රී ලංකාව සහ හොංකොංග් රාජ්‍ය අතර පැවැත්වෙන ප්‍රථම ආසියානු අභියෝගතා කුසලානයේ ප්‍රථම තරඟය දැන් පැවැත්වෙන අතර එහි සජීවී විකාශනය සියත ටීවී නාලිකාව තුලින් ඔබට  නැරඹිය හැක

Watch Live ? http://siyathatv.lk/watch-live