මාලිගාවත්ත දාරුස්සලාම් මහා විද්‍යාලයේ නව ගොඩනැගිල්ල විවෘත කෙරේ

මාලිගාවත්ත දාරුස්සලාම් මහා විද්‍යාලයේ නව ගොඩනැගිල්ල විවෘත කිරිම අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ඊයේ (19) දින සිදු කෙරිණි.