කොළඹ වෝඩ් පෙදෙස අවට වාහන තදබදයක්

විරෝධතාවක් හේතුවෙන් කොළඹ වෝඩ් පෙදෙස, කොළඹ නගර ශාලාව අසළ වාහන තද බදයක් හටගෙන ඇති බව වාර්තා ව‌ෙයි.