ගෝඨා විශේෂ මහාධිකරණයට

හිටපු ආරක්ෂක ලේකම් ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා විශේෂ මහාධිකරණය වෙත පැමිණ තිබේ.

ඩී.ඒ රාජපක්ෂ කෞතුකාගාරය සම්බන්ධ නඩුවට පෙනීසිටීම සඳහා හිටපු ආරක්ෂක ලේකම් ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා  පැමිණ තිබේ.