නිවාස අායෙත් විමල්ට

28

නිවාස හා සමාජ සුබසාධන අමාත්‍යවරයා වශයෙන් විමල් වීරවංශ මහතා පත්කර තිබේ.