ඩග්ලස්ට උතුරෙන් උණුසුම් පිළිගැනීමක්

නැවත පදිංචි කිරීම් හා උතුරු සංවිධාන කටයුතු පිළිබඳ අමාත්‍ය ඩග්ලස් දේවානන්ද මහතා සිය ධුරයේ වැඩ භාර ගැනිමෙන් අනතුරුව උතුරු පළාතට පැමිණි අවස්ථාවේදී එහි වැසියන් ඉතා උණුසුම් අයුරින් පිළිගනු ලැබිණි.