පක්ෂ නායක රැස්වීම අවසන් වෙයි

කථානායක කරූ ජයසූරිය මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවැති පක්ෂ නායක රැස්වීම අවසන් වී තිබේ.

අද(14) සභාවේ කටයුතු සිදුවෙන ආකාරය පිළිබඳව න්‍යාය පත්‍රය සකස් කිරීමට සභාවටම භාර දීමට මෙහිදී තීරණය කර තිබේ.