රනිල් පාර්ලිමේන්තුවට පැමිණෙයි

62

රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා මීට සුළු මොහොතකට පෙර පාර්ලිමේන්තුවට පැමිණි බව අප පාර්ලිමේන්තු වාර්තාකරු සඳහන් කළේය.

මේ අතර පාර්ලිමේන්තුව අවට දැඩි ආරක්ෂක රැකවල් යොදා ඇති බවත් වාර්තා වේ.