පාර්ලිමේන්තුව හෙට දක්වා කල් තියයි

ආණ්ඩුවට පාර්ලිමේන්තුවේ බහුතරය නැති බව ප්‍රකාශ කරමින් හෙට  (15) උදෑසන 10.00 දක්වා පාර්ලිමේන්තුව කල් තබන බව කතානායක කරූ ජයසුරිය මහතා පැවසීය.