උණුසුම මැද ෆවුසි පනියි

101

රාජ්‍ය අමාත්‍ය ඒ.එච්.එම. ෆවුසි මහතා ආණ්ඩුවෙන් ඉවත්ව විපක්ෂයට පැමිණියේය.