විශ්වාසභංගයෙන් මහින්ද පරාද බව කිරි ඇල්ල කියයි

අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාට එරෙහිව ඉදිරිපත් වූ විශ්වාසභංගයෙන් ඔහු පරාජයට පත්වූ බව හිටපු අමාත්‍ය ලක්ෂ්මන් කිරි ඇල්ල මහතා පැවැසීය.