කතානායක පුටුවට වතුර දාලා

89

කතානායකවරයා අසුන් ගන්නා අසුන මතට වතුර දමා ඇති ආකාරයක් දක්නට ලැබේ.