පුරහල අවට රථවාහන තදබදයක්

කොළඹ පුරහල ප්‍රදේශය අවට මේ වන විට දැඩි රථවාහන තදබදයක් හටගෙන ඇති බවට වාර්තා වෙයි.

එ් එක්සත් ජාතික පක්ෂය පවත්වන විරෝධතාවක් හේතුවෙනි.