වලිය අරන් ජාත්‍යන්තරයට ගිය අපේ පාර්ලිමේන්තුව

පාර්ලිමේන්තුවේ ඊ සිදුවූ නොසන්සුන්තාව ජාත්‍යන්තර මාධ්‍ය කිහිපයක් විසින් වාර්තා කර තිබේ. ‌

බී.බී.සී. ඩේලිමේල්, අල්ජසීරා, ස්කයි නිවුස්, ද ගාඩියන්, ටයිම්ස් ඔෆ් ඉන්දියා ඇතුළු මාධ්‍ය ගණනාවක් මෙම ප්‍රවෘත්තිය වාර්තා කර තිබුණි.