අගමැති හා ආණ්ඩු පක්ෂ කණ්ඩායම අතර සාකච්ඡාවක්

අග‍්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා සහ ආණ්ඩු පක්ෂය නියෝජනය කරන මන්තී‍්‍රවරුන් අතර සාකච්ඡාවක් මේවනවිට පැවැත්වෙනවා . ඒ අග‍්‍රාමාත්‍ය කාර්යාලයේදීයි.

පවතින දේශපාලන තත්ත්වයන් පිළිබඳ සහ ඉදිරි කටයුතු පිළිබඳ එහිදී සාකච්ඡා වනු ඇති බව වාර්තාවේ.