අාණ්ඩුව සභගර්භයෙන් ඉවත්ව යයි

 

අාණ්ඩු පක්ෂය නියෝජනය කරන සියළු මන්ත්‍රීවරුන් සභා ගර්භයෙන් ඉවත්ව ගොස් තිබේ.