ලසන්ත ඝාතන පරීක්ෂණ කඩිනම් කරන්න ඉල්ලයි

පුරවැසි බලය සංවිධානයෙන් මාධ්‍යවේදී ලසන්ත වික්‍රමතුංග ඝාතන පරීක්ෂණ කඩිනම් කර චූදිතයන් නීතිය ඉදිරියට ගෙන එන ලෙස දන්වමින් ජනපතිගේ අවධානය පිණිස ලිපියක් යොමු කර තිබේ.