පොලිස් නිලධාරීන් 26කට උසස්වීම්

දිවයින පුරා සිටින ප්‍රධාන පොලිස් පරීක්ෂකවරුන් 26 දෙනෙකු සහකාර පොලිස් අධිකාරීවරුන් ලෙස පත්කර තිබේ.

ජාතික පොලිස් කොමිෂන් සභාවේ අනුමැතිය පරිදි මෙම උසස්වීම් ලබා දී තිබේ.

උසස් වීම් ලැබූ පරීක්ෂකවරුන් ලැයිස්තුව පහතින්,