කිෂු ගෝමස්ට සභාපති ධුරයක්

අද (06) දින සුප්‍රසිද්ධ ව්‍යාපාරිකයෙක් වන කිෂු ගෝමස් මහතා සංචාරක සංවර්ධන අධිකාරියේ හා ප්‍රවර්ධන අධිකාරියේ සභාපතිවරයා ලෙස දිව්රුම් දි තිබේ.

ඒ සංචාරක අමාත්‍ය ජෝන් අමරතුංග මහතා ඉදිරියේදිය.