ගංඟාරාම නවම් පෙරහර දෙවැනි දිනට අදත්

කොළඹ හුණුපිටිය ගංඟාරාම විහාරස්ථානයේ නවම් මහ පෙරහර දෙවැනි දිනට අදත් වීදි සංචාරය කිරීමට නියමිතය. ඊයේ දිනයේදීත් පෙරහර වීදි සංචාරය කෙරිණි.