කබිර් හෂිම් මූල්‍ය අක්‍රමිකතා සෙවීමේ ජනාධිපති කොමිසමට

අමාත්‍ය කබීර් හෂිම් මහතා ශ්‍රී ලංකා හා මිහින් ලංකා සමාගම්වල සිදු වු මුල්‍ය අක්‍රමිකතා සොයා බැලිමේ ජනාධිපති කොමිසම හමුවේ සාක්ෂි ලබා දීමට පැමින ඇත.