කඩුවෙල – බියගම මාර්ගයේ රථවාහන ගමනා ගමනය සීමා කෙරේ

කඩුවෙල සිට බියගම දක්වා මාර්ගයේ රථවාහන ගමනාගමනය සීමා කර තිබේ.

ඒ කඩුවෙල පාලමේ අළුත්වැඩියා කටයුත්තත් හේතුවෙනි.

ඒ අනුව පෙබරවාරි 26 වන දින සිට මාර්තු 2 දක්වා සෑම දිනකම රාත්‍රී 10 සිට අළුයම 5 දක්වා මාර්ගය වසා තිබේ.

මේ සඳහා විකල්ප මාර්ගයක් ලෙස අධිවේගී මාර්ගයේ ගුවන් පාලම භාවිතා කළ හැකි බව පොලීසිය දැනුම් දෙයි.