තහනම් ධීවර දැල් තොගයක් නාවික හමුදාව සොයා ගනී

මඩකළපුව, කළපු ප්‍රදේශය ආශ්‍රිතව සිදු කළ මුර සංචාරයක් අතරතුරදී නිතිවිරෝධි ලෙස මසුන් ඇල්ලීමට යොදා ගන්නා තහනම් ධීවර දැල් තොගයක් සොයා ගැනීමට නැගෙනහිර නාවික විධානයට අනුයුක්ත නාවිකයන් පිරිසක් විසින් අද(2‍6) සමත්ව ඇත.

ඒ අනුව, අඩි 150 ක් පමණ දිගකින් යුත් තහනම් දැල් 33 ක් සොයා ගෙන තිබේ.

ඒ අනුව අදාල ධීවර දැල් ඉදිරි නීතිමය කටයුතු සඳහා මඩකළපුව, සහකාර ධීවර අධ්‍යක්‍ෂක කාර්යාලය වෙත භාර දීමට කටයුතු කරන ලදී.