පාර්ලිමේන්තුවට පිවිසෙන මාර්ග වසා දැමේ

ග්‍රාම නිළධාරීන්ගේ උද්ඝෝෂණක් හේතුවෙන් පාර්ලිමේන්තු වටරවුමේ සිට පාර්ලිමේන්තුවට පිවිසෙන මාර්ග වසා දැමීමට පොලිසිය පියවර ගෙන තිබේ.

මේ හේතුවෙන් බත්තරමුල්ල අවට මාර්ගවල දැඩි රථවාහන තදබදයක් ඇතිව තිබෙන බවයි වාර්තා වෙයි.