පැල්මයිරා අරමුදලට රුපියල් මිලියන 5000ක්

පැල්මයිරා අරමුදලක් වෙනුවෙන් රුපියල් මිලියන 5000ක් වෙන්කරනවා.