දෙවන ත්‍රිපුද්ගල විශේෂ මහාධිකරණයේ කටයුතු 14 වනදා සිට ඇරඹෙයි

දෙවන ත්‍රිපුද්ගල විශේෂ මහාධිකරණයේ කටයුතු මේ මස 14 වන දින ආරම්භ කරන බව අධිකරණ හා බන්ධනාගාර ප්‍රතිසංස්කරණ අමාත්‍ය තලතා අතුකෝරල මහත්මිය පවසයි.

පසුගිය කාලයේ සිදුවූ බරපතල දූෂණ වංචා විභාග සිදු කිරිම සඳහා විශේෂ ත්‍රිපුද්ගල මහාධිකරණ තුනක් ස්ථාපිත කිරීමට රජය තීරණය කරනු ලැබීය. එහි පළමු මහාධිකරණයේ කටයුතු මේ වන විට ආරම්භ කර ඇත.

දෙවන විශේෂ ත්‍රිපුද්ගල මහාධිකරණයේ කටයුතු ලබන 14 වන දින සිට ආරම්භ කිරිමට නියමිත අතර එහිදී පසුගිය කාලයේ සිදු වූ බරපතල මූල්‍ය දුෂණ වංචා විභාග කිරීමට නියමිතව ඇත.