හෝර්ටන් පෙදෙසේ දැඩි රථ වාහන තදබදයක්

හෝර්ටන් පෙදෙසේ දැඩි රථ වාහන තදබදයක් හට ගෙන තිබේ.