ඉන්ධන මිල ඉහළට

ඉන්ධන මිල ඉහළ දැමීමට මුදල් අමාත්‍යාංශය කටයුතු කිරිමට සමගාමීව ලංකා ඉන්දීය තෙල් සමාගමද සිය ඉන්ධන මිල ඉහළ දැමීමට තීරණය කර තිබේ.

ඊයේ මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට ක්‍රියාත්මක වන පිරිදි ඔවුන් මෙ‌සේ ඉන්ධන මිල ඉහළ දමා ඇත.

ඒ අනුව,

ලංකා ඔටෝ ඩීසල් රුපියල 117ක් දක්වාත්,

පෙට්‍රල් ඔක්ටේන් 92 රුපියල් 132 දක්වාත්,

ඒක්ස්ට්‍රා ප්‍රිමියම් පෙට්‍රල් (යුරෝ 3) රුපියල් 138 දක්වාත්,

පෙට්‍රල් ඔක්ටේන් 95 (යුරෝ 4) රුපියල් 162 දක්වාත්

සුපිරි ඩිසල් මිල රුපියල් 134 දක්වාත්,

ඉහළ දැමීමට ඔවුන් කටයුතු කර තිබේ. කෙසේ වෙතත් ලංකා භූමිතෙල් මිල රුපියල් 70ක් ලෙස නොවෙනස්ව පවතී.