ටෙක්නිකල් හන්දියේ තදබදයක්

විරෝධතාවක් හේතුවෙන් කොළඹ, කොටුවේ සිට ටෙක්නිකල් හන්දිය දක්වා දැඩි රථ වාහන තදබදයක් හටගෙන තිබෙන බවට වාර්තා වෙයි.

රැකියා විරහිත උපාදිධාරීන්ගේ විරෝධතා පාගමනක් හේතුවෙන් මෙම තදබදය හටගෙන ඇත.