අවුරුදු නැකැත් චාරිත්‍ර මෙන්න

අලුත් අවුරුදු නැකැත් චාරිත්‍ර මෙන්න.