කැළණිවැලි මාර්ගයේ දුම්රිය ධාවනයට බාධා

කිරුළපන සහ නාරාහේන්පිට අතර දුම්රියක් පීලි පැනීමකට ලක්වීම හේතුවෙන් කැළණිවැලි මාර්ගයේ දුම්රිය ධාවනයට බාධා එල්ලවී ඇත.