හෙට සහ අනිද්දා පාසල් නිවාඩුයි

හෙට (22) සහ අනිද්දා (23)  දිනයන්හි සියළුම පාසල්වලට නිවාඩු දී   ඇති බව අධ්‍යාපන අමාත්‍ය අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා පවසයි.