මුස්ලිම් මැති ඇමතිවරු – උලමා හා කාදිනල් හිමියන් අතර හමුවක්

සමස්ත ලංකා මුස්ලිම් වියතුංගේ සංගමය (උලමා) , මුස්ලිම් මැති ඇමතිවරුන් හා අඟරඳගුරු මැල්කම් රංජිත් කාදිනල් හිමියන් අතර හමුවක් පවත්වා තිබේ.