ප්‍රහාරයේ වගකිව යුත්තන්ට පමාවකින් තොරව දඩුවම් ලබා දිය යුතුයි – චන්ද්‍රිකා

ප්‍රහාරයට වගකිව යුත්තන්ට ඒරෙහිව පමාවකින් තොරව දඩුවම් පැමිණවිය යුතු බව හිටපු ජනපතිනි චන්ද්‍රිකා බණ්ඩාරනායක කුමාරතුංග මහත්ම්ය නිවේදනයක් නිකුත් කරම්න් සඳහන් කර තිබේ.