කටුවාපිටිය දේවස්ථානයට එල්ල වු ප්‍රහාරයේ මරාගෙන මැරෙන ත්‍රස්තවාදියගේ ඔබ නොදුටු CCTV දර්ශන

කටුවාපිටිය දේවස්ථානයට එල්ල වු ප්‍රහාරයේ මරාගෙන මැරෙන ත්‍රස්තවාදියගේ ඔබ නොදුටු CCTV දර්ශන