පාර්ලිමේන්තුව හාස්‍යට ලක් කරන්න එපා

ම්ට සුළු මොහොතකට පෙර අගමැති වරයා පාර්ලිමේන්තුව ඇමතු අතර කතානායකවරයා ඉල්ලිමක් කළේ පාර්ලිමේන්තුව හාස්‍යට පත් නොකරන ලෙසයි.