පාර්ලිමේන්තු සභාවාරය අවසන්

පාර්ලිමේන්තුව යළි මැයි මස 07 වන දින රැස්වෙයි.

හදිසි නිතිය ප්‍රකාශයට පත් කිරිමේ ගැසට් පත්‍රය පිළිබඳ පාර්ලිමේන්තු විවාදය පැවැත්වුණා.