ගාලු මුවදොර පාරේ සියලු ගමනා ගමන කටයුතු අත්හිටුවයි

ගාලු මුවදොර පාරේ සියලු ගමනා ගමන කටයුතු අත්හිටුවයි