ගාලු මුවදොර පාරේ සියලු ගමනා ගමන කටයුතු අත්හිටුවයි

374

ගාලු මුවදොර පාරේ සියලු ගමනා ගමන කටයුතු අත්හිටුවයි