ගාලු මුවදොර පාරේ සියලු ගමනා ගමන කටයුතු අත්හිටුවයි

373

ගාලු මුවදොර පාරේ සියලු ගමනා ගමන කටයුතු අත්හිටුවයි