බලංගොඩ මහේස්ත්‍රාත් හා දිසා අධ්කරණයත් පරික්ෂාවට

බලංගොඩ මහේසත්‍රාත් හා දිසා අධ්කරණයත් පරික්ෂාවට ලක් කරන බව මේ මොහොත වන විට වාර්තා වෙයි.