ලිබර්ටිප්ලාසා සෝදිසි කරයි

කොළඹ, ලිබර්ටිප්ලාසා ගොඩනැඟිල්ලේ මේ වන විට සෝදිසි මෙහෙයුමක් සිදු කරන බව පොලීසිය පවසයි.

යුද හමුදාව සහ පොලීසිය එක්ව මෙම සෝදිසි මෙහෙයුම සිදු කරන බව වාර්තා වෙයි.