සාමකාම්ව කටයුතු නොකරන්නේ නමි යුධ හමුදාවට බලය යෙදවිමට සිදුවනවා

සාමකාම්ව කටයුතු නොකරන්නේ නමි යුධ හමුදාවට බලය යෙදවිමට සිදුවන බව යුධ හමුදාපති මහේෂ් සේනානායක මහතා මාධ්‍ය වෙත පැවසුවා.