අද ඇඳිරි නීතිය නෑ

රටතුළ  පවතින සාමකාමී වාතාවරණය පිළිබඳව අවධානය යොමුකරමින් අද දිනයෙදී පොලිස් ඇඳිරි නීතිය ක්‍රියාත්මක නොකිරීමට පොලීසිය තීරණය කර තිබේ.